In uitvoering, ontwerp boerenerf Eenrum

Bij het aardappel- veredelingsbedrijf in Eenrum gaat er veel op het erf veranderen. Zo is de oude boerderij met het woonhuis beschadigd door de aardbevingen en groeit het bedrijf ‘uit zijn voegen’. Het ontwerp voor de gebouwen is gemaakt, er komt een nieuw woonhuis, schuren en een extra kas. Het NoorderErf heeft een ontwerp voor de erfinrichting gemaakt in samenwerking met Boer & Bouwen.

Daarnaast is er een herstelplan opgesteld voor het monumentale boerenerf. De maatregelen zijn uitgewerkt wat betreft erfbeplanting, gracht en entree en voor het herstel van dit erf is subsidie toegekend vanuit de provincie Groningen. Het NoorderErf begeleidt het hele traject in opdracht van de provincie Groningen en de eigenaren. De uitvoering is in volle gang, dit voorjaar zijn er populieren geveld die in slechte conditie waren en nu wordt de gracht hersteld. Komende winter worden er nieuwe bomen en struiken aangeplant en de dampalen bij de entree opgeknapt.